Tìm kiếm tin tức
Chức năng, nhiệm vụ
Lượt đọc 35759Ngày cập nhật 1:45 17/01/2018

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Thư viện Tổng hợp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng xây dựng, thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Thư viện Tổng hợp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thư viện Tổng hợp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và hằng năm của Thư viện Tổng hợp tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch trung hạn, dài hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn các thư viện công cộng trên địa bàn thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý nhà nước; phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện thuộc hệ thống Thư viện công cộng; tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn tỉnh.

4. Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương; các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do nhân dân địa phương sáng tạo.

5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật; xây dựng và phát triển dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các sản phẩm thư viện và dịch vụ thư viện hiện đại phù hợp với xu thế phát triển trong hoạt động thư viện.

6. Thực hiện xã hội hóa, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.

7. Đánh giá hoạt động thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của người sử dụng.

8. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống Thư viện công cộng; tổ chức các hình thức dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng thư viện và công chúng theo chương trình phù hợp và đảm bảo các quy định của pháp luật.

10. Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định pháp luật.

11. Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thế thao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao và theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Thư viện Tổng hợp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định.

a) Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh.

b) Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu, thôi việc và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh được thực hiện theo quy định pháp luật và phân cấp hiện hành.

2. Các phòng thuộc Thư viện gồm:

a) Phòng Công tác bạn đọc;

b) Phòng Nghiệp vụ và Công nghệ;

c) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh được thực hiện theo quy định pháp luật và phân cấp hiện hành.

IV. SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC

1. Số lượng người làm việc của Thư viện Tổng hợp tỉnh được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm (nếu có), kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.829
Truy cập trong tháng: 114.002
Truy cập trong năm: 899.380
Tổng lượt truy cập: 6.091.758
Lượt truy cập hiện tại: 354