Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc 23672Ngày cập nhật 9:21 17/01/2018

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SVHTT ngày 15/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác bạn đọc thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SVHTT ngày 15/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ và Công nghệ thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SVHTT ngày 15/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Để lãnh đạo, điều hành có hiệu quả hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh, sau khi trao đổi thống nhất trong Ban Giám đốc, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và thực hiện nguyên tắc điều hành công việc, cụ thể như sau:

I. Trách nhiệm, nguyên tắc phân công nhiệm vụ và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh

1. Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh là người đứng đầu Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao giao.

2. Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh là người giúp Giám đốc chỉ đạo, phụ trách một số mảng công tác của các phòng chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công, thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về mọi mặt công tác của Thư viện khi được Giám đốc ủy quyền.

3. Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc Thư viện chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, nếu có vấn đề khó khăn không quyết định được thì báo cáo Giám đốc Thư viện quyết định.

4. Sau khi tham dự các cuộc họp, hội nghị, Phó Giám đốc báo cáo kịp thời cho Giám đốc về kết quả, kết luận của người chủ trì, các kiến nghị của các đơn vị để theo dõi, chỉ đạo.

5. Căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc Thư viện xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc để đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc Thư viện và Phó Giám đốc Thư viện

1. Giám đốc Hoàng Thị Kim Oanh

- Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực và nhiệm vụ công tác sau:

+ Công tác cán bộ; quy hoạch, kế hoạch tài chính; xây dựng cơ bản; đối nội đối ngoại;

+ Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; thông tin tuyên truyền; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khen thưởng, kỷ luật.

+ Công tác bổ sung tài nguyên thông tin của thư viện; các dự án, đề án, kế hoạch, công tác bạn đọc … do Thư viện Tổng hợp tỉnh thực hiện.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng: Phòng Hành chính Tổng hợp.

- Trực tiếp giải quyết một số công việc đã giao cho Phó Giám đốc phụ trách nhưng thấy cần thiết vì tính cấp bách hoặc có nội dung quan trọng.

2. Phó Giám đốc Hoàng Thị Hải Vân

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xử lý tài nguyên thông tin theo chuẩn nghiệp vụ hiện hành.

- Tham mưu, trình Giám đốc các kế hoạch hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực được phân công và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.

3. Phó Giám đốc Trần Thanh Phong

- Theo dõi và chỉ đạo công tác truyền thông các hoạt động trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Thư viện.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện gồm: Giải pháp kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống mạng máy tính; an ninh, an toàn dữ liệu, tài nguyên thông tin số…

- Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác số hóa tài liệu, xây dựng và phát triển tài nguyên số tại đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan.

- Tham mưu, trình Giám đốc các kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số; các kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực được phân công và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.     

4. Phó Giám đốc Nguyễn Như Tĩnh

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ khác (ngoài công tác xử lý kỹ thuật tài nguyên thông tin theo chuẩn nghiệp vụ hiện hành) của phòng Nghiệp vụ và Công nghệ, phần mềm quản lý và xử lý nghiệp vụ tại Thư viện và hoạt động phong trào cơ sở.

- Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, toạ đàm, các ngày kỷ niệm lễ, tết....

- Ngoài công tác được phân công, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác biên soạn Thư mục chuyên đề, các sản phẩm thông tin khác.

- Tham mưu, trình Giám đốc các kế hoạch bổ sung tài nguyên thông tin, chất lượng nguồn tài nguyên thông tin; nguồn tài nguyên thông tin địa chí và các kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực được phân công và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.

Ngoài trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được phân công nêu trên, các Phó Giám đốc còn giúp Giám đốc giải quyết các công việc khác khi được phân công và ủy quyền. Trường hợp Phó Giám đốc có công việc đột xuất cần giải quyết, phải báo cáo Giám đốc để xem xét, chỉ đạo.

Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.619
Truy cập trong tháng: 113.792
Truy cập trong năm: 899.170
Tổng lượt truy cập: 6.091.548
Lượt truy cập hiện tại: 334