TRƯNG BÀY SÁCH KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2021)
Ngày cập nhật 01/09/2021
Nhằm khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam);Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.
Thư viện Tổng hợp tỉnh TT.Huế trưng bày sách kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/92021). Nội dung trưng bày gồm 2 phần:
- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 
- Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 36 năm đổi mới đất nước (1985-2021) về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia… ; ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kính mời quý bạn đọc tham quan gian trưng bày tại tầng 2 Thư viện Tổng hợp.
 
Một số hình ảnh tại gian Trưng bày
 
 
 
 
Phòng Phục vụ Bạn đọc
Các tin khác
Xem tin theo ngày