Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.509
Truy cập trong tháng 21.171
Truy cập trong năm 176.724
Tổng lượt truy cập 3.392.175
Lượt truy cập hiện tại 183
Sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/01/2018

I. Trách nhiệm giải quyết công việc của Giám đốc:
1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Giám đốc:
a. Giám đốc là người đứng đầu cơ quan Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Sở Văn hóa và Thể thao giao tại Quyết định số 127/QĐ-VHTT ngày 06/10/2016 và bảo đảm các quy định của pháp luật.
b. Phân công Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác tại đơn vị, và các hoạt động về phong trào cơ sở trong tỉnh. Khi đi công tác, Giám đốc sẽ uỷ quyền lại cho một trong các Phó Giám đốc quản lý, điều hành và giải quyết mọi hoạt động của Thư viện. (Trong trường hợp các thành viên Ban Giám đốc cùng đi công tác thì sẽ uỷ quyền lại cho một trong số các Trưởng phòng).
c. Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc (như quy định tại Điều 10 của Quy chế này).
2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:
a. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động của Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam giao hoặc uỷ quyền; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác quan trọng và chỉ đạo các Thư viện, Tủ sách cơ sở.
b. Trực tiếp giải quyết một số công việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì tính cấp bách hoặc có nội dung quan trọng, hoặc Phó Giám đốc được phân công đi vắng; Những công việc liên quan đến các Phó Giám đốc mà các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau; Quyết định những việc mà Phó Giám đốc đã giải quyết nhưng thấy cần phải quyết định lại.
3. Những công việc Giám đốc đưa ra thảo luận tập thể từ lãnh đạo cấp phòng trở lên:
a. Quy hoạch, đề án, kế hoạch và chiến lược phát triển sự nghiệp Thư viện.
b. Các kế hoạch của đơn vị về triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Những chỉ đạo quan trọng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Thừa Thiên Huế.
c. Triển khai các chương trình, dự án đã được cấp trên phê duyệt.
d. Công tác tổ chức bộ máy của cơ quan theo sự phân cấp, bao gồm việc xem xét đề nghị, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, điều động và luân chuyển viên chức, lao động; Công tác Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật của đơn vị.
e. Kế hoạch điều động, luân chuyển viên chức, người lao động trong đơn vị do Thủ trưởng quyết định.
f. Những vấn đề khác mà Giám đốc xét thấy cần thiết phải đưa ra trong tập thể Ban lãnh đạo đơn vị.
4. Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chủ trì triển khai các đề án, công việc, phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp lấy ý kiến các Phó Giám đốc phụ trách về lĩnh vực được phân công. Sau khi các Phó Giám đốc có ý kiến, Giám đốc cơ quan là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
5. Giám đốc cơ quan là người có trách nhiệm trả lời báo chí khi được đề nghị hoặc chất vấn về các công việc liên quan đến Thư viện. Trong trường hợp cần thiết sẽ uỷ quyền cho Phó Giám đốc, hoặc viên chức (bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp, hoặc qua điện thoại) có liên quan đến nội dung mà báo chí đề cập.
6. Giám đốc trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Hành chính Tổng hợp.
II. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Giám đốc:
1.Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Giám đốc:
a. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.
b. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc cũng như trước pháp luật về các quyết định của mình trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.
c. Phó Giám đốc được ký các văn bản thuộc thẩm quyền và lĩnh vực công tác được phân công (như quy định tại Điều 10 Quy chế này).
d. Phó Giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách theo yêu cầu của Giám đốc và lãnh đạo câp trên.
e. Phó Giám đốc khi được Giám đốc uỷ quyền điều hành và giải quyết công việc, nếu công việc giải quyết liên quan đến tài chính thì phải báo cáo Giám đốc trước khi quyết định.
2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc:
a. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án … và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
b. Chỉ đạo, kiểm tra các phòng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ, Quyết định của Giám đốc về nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách.
c. Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Giám đốc giao.
d. Chủ động giải quyết công việc được phân công. Nếu có những vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì trao đổi, phối hợp với Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đó để giải quyết.
e. Trường hợp có vấn đề phát sinh mới, hoặc có ý kiến khác nhau, Phó Giám đốc được phân công phụ trách lĩnh vực đó báo cáo Giám đốc quyết định.
f. Khi được phân công thay mặt Giám đốc tham dự các cuộc họp do Sở Văn hoá và Thể thao, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia, … và các cơ quan, ban ngành mời, nếu có lý do bận, không tham dự được phải kịp thời báo cáo Giám đốc để cử người khác thay thế.
g. Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định, dễ gây tác động, ảnh hưởng xấu đến đời sống viên chức, người lao động và những vấn đề quan trọng khác, Phó Giám đốc xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định.
h. Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ, sinh hoạt tại Phòng Thư mục - Địa chí; Phó Giám đốc phụ trách công tác phục vụ bạn đọc và phong trào cơ sở, sinh hoạt tại Phòng Phục vụ Bạn đọc.
Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày