Danh mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang

I. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Vị trí và chức năng
Thư viện Tổng hợp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thu thập, bảo quản, khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặt điểm yêu cầu xây dựng và phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thư viện Tổng hợp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
a. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 
b. Tổ chức thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức: Đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy của Thư viện;
 
Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc già yếu, khuyết tật không thể đến thư viện bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện;
 
c. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện; từng bước kiện toàn phòng Địa chí thành một trong những trung tâm đa chức năng, đa phương tiện của Thư viện;
 
- Thu thập, lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương;
 
- Tiếp nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu của địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại địa phương;
 
- Xây dựng bộ tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu tiếng dẫn tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn;
 
- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các Thư viện trong cả nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;
 
- Được phép lưu trữ tài liệu có nội dung quy định tại khoản 1, Điều 5 Pháp lệnh Thư viện để phục vụ nghiên cứu tại địa phương;
 
- Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
d. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện đến mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương;
 
e. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện;
 
f. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương, tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống Thư viện công cộng;
 
g. Hướng dẫn và phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện thuộc hệ thống Thư viện công cộng; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các Thư viện khác trên địa bàn tỉnh;
 
h. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
 
i. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực cơ quan và các khu vực hoạt động nghiệp vụ của Thư viện;
 
k. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước;
 
l. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước;
 
m. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;
 
n. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 
a. Lãnh đạo Thư viện Tổng hợp có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.
 
Giám đốc Thư viện tổng hợp là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Thư viện tổng hợp.
 
Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.
 
b. Các tổ chức trực thuộc gồm:
 
- Phòng Hành chính Tổng hợp;
 
- Phòng Bổ sung - Biên mục;
 
- Phòng Phục vụ bạn đọc;
 
- Phòng Tin học - Thông tin;
 
- Phòng Thư mục - Địa chí
 
- Phòng Xây dựng phong trào.
 
Giám đốc Thư viện Tổng hợp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.
 
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Thư viện Tổng hợp do Giám đốc Thư viện tổng hợp quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.
 
c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
 
Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Thư viện Tổng hợp có thể hợp đồng thêm một số lao động để bố trí làm tạp vụ, bảo vệ, chăm sóc cây cảnh và nhân viên kỹ thuật điện của đơn vị theo nhu cầu, kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.
 
Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Thư viện Tổng hợp quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.
Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế